Κυρίες και κύριοι,

Αγαπητοί φίλοι,

Χαίρομαι ιδιαίτερα που συμμετέχω στις εργασίες του  10ου Συνέδριου Περιφερειακής Ανάπτυξης.

Ως υπεύθυνοι χάραξης πολιτικής, θεωρούμε τον τουρισμό έναν στρατηγικό τομέα που μπορεί να προσελκύσει μακροπρόθεσμα ξένες επενδύσεις, να τονώσει την απασχόληση και να προωθήσει την περιφερειακή ανάπτυξη της χώρας.

Για τη κυβέρνηση ο συγκεκριμένος τομέας βρίσκεται στο επίκεντρο της ανάπτυξης, της καινοτομίας, αλλά και της εξωστρέφειας.

Ως κύριους στόχους της εθνικής τουριστικής πολιτικής έχουμε θέσει την επιμήκυνση της τουριστικής περιόδου, τη βελτίωση της ανταγωνιστικότητας, της ποιότητας, της αυθεντικότητας και της ανθεκτικότητας του τουριστικού προϊόντος και παράλληλα την ενίσχυση των τουριστικών επενδύσεων με χαμηλό περιβαλλοντικό αποτύπωμα.

Αποτελεί προτεραιότητά μας μια συστημική στροφή προς μια πιο βιώσιμη τουριστική οικονομία που λειτουργεί τόσο για τη κοινωνία, όσο και για τον περιβάλλον. Έχουμε μια ισχυρή βάση εκκίνησης, καθώς η Ελλάδα κατατάσσεται 25η μεταξύ 140 χωρών στον δείκτη Ανταγωνιστικότητας Ταξιδιών και Τουρισμού 2019 του Παγκόσμιου Οικονομικού Φόρουμ (WEF).

Επίσης, σε επιμέρους δείκτες, η Ελλάδα κατατάσσεται 13η για την υγεία και την υγιεινή της, 18η για τις υποδομές αεροπορικών μεταφορών και 18η για τις υποδομές τουριστικών υπηρεσιών.

Οι Στόχοι Βιώσιμης Ανάπτυξης (ΣΒΑ) είναι ζωτικής σημασίας για την ανάκαμψη που οδηγεί σε πιο πράσινες, πιο  συμπεριληπτικές οικονομίες και ισχυρότερες, πιο ανθεκτικές κοινωνίες.

Μπορούμε να καταστήσουμε τον τουρισμό μια ισχυρή κινητήρια δύναμη για τη μείωση των ανισοτήτων, θέτοντας την ευημερία των ανθρώπων στο επίκεντρο κάθε πολιτικής και διαχειριστικής προσέγγισης και διαδίδοντας τα οφέλη του σε όλους.

Έχουμε τώρα την ευκαιρία να επιταχύνουμε τη βιώσιμη ανάπτυξη και γι’ αυτό κεντρική βούληση του Υπουργείου Τουρισμού είναι να συμμορφώνεται σταδιακά με τους ΣΒΑ της Ατζέντας 2030 του ΟΗΕ, ενσωματώνοντάς τους στην εθνική τουριστική πολιτική και θεσπίζοντας ένα εθνικό σύστημα αξιολόγησης για την παρακολούθηση της προόδου της εφαρμογής τους.

Συγκεκριμένα, το ευρύ φάσμα παρεμβάσεων για την ενίσχυση της ανθεκτικότητας και της βιωσιμότητας του τουρισμού περιλαμβάνει τη δημιουργία Οργανισμών Διαχείρισης Και Προώθησης Προορισμών (DMMOs) σε 10 Προορισμούς Ελληνικού Τουρισμού Παγκόσμιας Κλάσης ως πιλοτικών, τη βελτίωση των διαδικασιών αδειοδότησης, πιστοποίησης και λειτουργίας επιχειρήσεων εκκίνησης για τουριστικές επιχειρήσεις και υποδομές  που συνδέονται με τον τουρισμό ειδικού ενδιαφέροντος, καθώς και τη βελτίωση της διαχείρισης δεδομένων.

Ειδικότερα, οι Οργανισμοί Διαχείρισης και Προώθησης Προορισμών (DMMOs) αφορούν άμεσα την τοπική αυτοδιοίκηση μέσα από τις αντίστοιχες αναπτυξιακές τους εταιρίες. Τα εξεταζόμενο έργο αφορά την Χρηματοδότηση μελετών και προετοιμασίας για την ίδρυση πιλοτικών Οργανισμών Διαχείρισης και Προώθησης Προορισμών (Destination Management and Marketing Organizations – DMMOs) και τη δημιουργία τοπικών Παρατηρητηρίων Βιώσιμης Τουριστικής Ανάπτυξης (σε κάθε πιλοτικό DMMO).

Πιο αναλυτικά το Έργο «Διαχείριση Προορισμών» (Destination Management) είναι σε πλήρη ευθυγράμμιση με τις αρχές της Πράσινης Ανάπτυξης, αφορά στη βελτίωση της διαχείρισης των προορισμών μέσω της σύστασης και λειτουργίας τοπικών/περιφερειακών Οργανισμών Διαχείρισης και Προώθησης Προορισμών και Παρατηρητηρίων Βιώσιμης Τουριστικής Ανάπτυξης.

Το φυσικό αντικείμενο του Έργου περιλαμβάνει:

Α) Την χρηματοδότηση των αναγκαίων μελετών για την σύσταση και λειτουργία πιλοτικών Οργανισμών Διαχείρισης και Προώθησης Προορισμών (Destination Management and Marketing Organizations – DMMOs), για την αποδοτική και αποτελεσματική διακυβέρνηση των επιμέρους προορισμών της χώρας, τη διευκόλυνση της συνεργασίας μεταξύ των διάφορων αρχών και συναρμόδιων φορέων σε τοπικό και περιφερειακό επίπεδο, και τη διαμόρφωση ενός ποιοτικού, διαφοροποιημένου, ανταγωνιστικού, σύγχρονου και βιώσιμου τουριστικού προϊόντος, και

Β) Την χρηματοδότηση σύστασης και λειτουργίας Παρατηρητηρίου Βιώσιμης Τουριστικής Ανάπτυξης σε κάθε πιλοτικό DMMO, ώστε να καθίστανται διαθέσιμα τα αναγκαία δεδομένα και στοιχεία που θα αποτελούν τη βάση για τον ολοκληρωμένο σχεδιασμό των τουριστικών στρατηγικών, μέσω της παροχής της απαιτούμενης πληροφόρησης και επιτήρησης της πορείας των τουριστικών μεγεθών.

Ενδεικτικά η χρηματοδότηση περιλαμβάνει:

•        Συνεργασία με παρόχους δεδομένων

•        Πιλοτική εφαρμογή Παρατηρητηρίου

•        Δημιουργία Ψηφιακής Πλατφόρμας (τεχνική υποστήριξη, ανάλυση απαιτήσεων και σχεδιασμού λύσεων, εγκατάσταση και προσαρμογή, παραμετροποίηση, ενσωμάτωση και διαλειτουργικότητα κ.ά).

Επιπροσθέτως, δεδομένου ότι η βιώσιμη ανάκαμψη συνδέεται με την έξυπνη διαχείριση των τουριστικών ροών, τον αργό-ποιοτικό τουρισμό, τις μικροεπιχειρήσεις, καθώς και με διακοπές πιο φιλικές προς το περιβάλλον, προωθούνται επίσης ευρέως οι παρατεταμένες διαμονές που συνδέονται με τη δυνατότητα τηλεεργασίας (ψηφιακές νομάδες).

Κυρίες και κύριοι,

Η Ελλάδα συμμερίζεται τις ανησυχίες για την τρέχουσα παγκόσμια οικονομική κατάσταση σχετικά με την επιβράδυνση της οικονομικής ανάπτυξης, ιδίως λόγω των συνεπειών της συνεχιζόμενης σύγκρουσης στην Ουκρανία.  Οι αυξανόμενες τιμές της ενέργειας έχουν οδηγήσει μεταξύ άλλων και σε υψηλότερο και ευρύτερο πληθωρισμό παγκοσμίως από ό,τι αναμενόταν.

Η παγκόσμια, λοιπόν, οικονομία εισέρχεται το 2022 σε δεινότερη θέση από ό,τι αναμενόταν προηγουμένως. Συγκεκριμένα, σύμφωνα με διεθνείς προβλέψεις προβλέπεται να αναπτυχθεί στο 4,4% το 2022 σε σχέση με την ανάπτυξη 5,9% που καταγράφηκε το 2021.

Αυτό που όλοι πρέπει να έχουμε κατά νου είναι ο αντίκτυπος της εν λόγω σύγκρουσης στην ήδη εύθραυστη και άνιση ανάκαμψη του τουρισμού από την πρόσφατη υγειονομική κρίση, τη στιγμή μάλιστα που ένας αυξανόμενος αριθμός προορισμών αίρει τους ταξιδιωτικούς περιορισμούς. Ο πόλεμος στην Ουκρανία προσθέτει περαιτέρω πιέσεις σε ένα ήδη δύσκολο οικονομικό περιβάλλον, υπονομεύοντας την εμπιστοσύνη των καταναλωτών και αυξάνοντας την επενδυτική αβεβαιότητα. 

Η ανθεκτικότητα, λοιπόν, του τουριστικού οικοσυστήματος μας βρίσκεται στο επίκεντρο του εθνικού στρατηγικού σχεδιασμού. Κι αυτό γιατί, αν και είναι αδύνατο να προβλέψουμε από πού θα προέλθει η επόμενη κρίση, είναι σημαντικό να αντλήσουμε διδάγματα από την τρέχουσα περίοδο και να προβούμε σε διαρθρωτικές μεταρρυθμίσεις για την αντιμετώπιση των οικονομικών, περιβαλλοντικών και κοινωνικών προκλήσεων που σχετίζονται με τον τουρισμό.

Συνεπώς η ενίσχυση της ανθεκτικότητας στην τουριστική ανάπτυξη συνίσταται, καταρχάς στην κατανόηση και τον εντοπισμό των κινδύνων που απειλούν τον τουριστικό τομέα και κατά δεύτερον στην ανάλυση των δυνητικών επιπτώσεών τους για προορισμούς και επιχειρήσεις, προκειμένου να διατηρηθεί, αλλά και να ενισχυθεί η ανταγωνιστικότητά τους.

Αγαπητοί φίλοι,

Οι πολιτικές για την ενίσχυση της διακυβέρνησης στον τομέα του τουρισμού, τη στήριξη των τουριστικών επενδύσεων, την προώθηση της ανάπτυξης δεξιοτήτων, την ενθάρρυνση της ψηφιοποίησης των τουριστικών ΜΜΕ και την προώθηση της βιώσιμης διαχείρισης των προορισμών κατατάσσονται ψηλά στην ατζέντα του Υπουργείου Τουρισμού.

Στο πλαίσιο αυτό και σύμφωνα με τον νέο Αναπτυξιακό Νόμο (Ν. 4887/2022) οι τουριστικές επενδύσεις που σχετίζονται με την προώθηση ειδικών μορφών τουρισμού, αξιοποιώντας τα ιδιαίτερα γεωγραφικά, κοινωνικά, πολιτιστικά και θρησκευτικά χαρακτηριστικά των διαφόρων περιοχών της χώρας προωθούνται ευρέως. Στο ίδιο πνεύμα, ενισχύεται ένα ευρύ φάσμα τουριστικών επενδύσεων, οι οποίες αφορούν κυρίως τη δημιουργία, επέκταση και εκσυγχρονισμό ολοκληρωμένων καταλυμάτων και θερέτρων με σκοπό την αναβάθμιση του εθνικού τουριστικού προϊόντος.

Επιπλέον, μεγάλα επενδυτικά funds και γνωστές ξενοδοχειακές αλυσίδες τοποθετούνται στην ελληνική τουριστική οικονομία, επενδύοντας στην καλή απόδοση του ελληνικού τουρισμού και στο περιβάλλον ευθύνης και υγειονομικής ασφάλειας που έχτισε η ελληνική κυβέρνηση κατά τη διάρκεια της πανδημίας, μαζί με τους πολίτες και τον ιδιωτικό τουριστικό τομέα. Αυτό το προφίλ ποιότητας και εμπιστοσύνης αναγνωρίζεται και από τους πελάτες μας, όπως αντικατοπτρίζεται και στην αύξηση της μέσης κατά κεφαλήν δαπάνης των τουριστών που επισκέπτονται την Ελλάδα.

Επιπροσθέτως, οι προσδοκίες των ταξιδιωτών και η δομή της οικονομίας των επισκεπτών εξελίσσονται με ταχείς ρυθμούς υπό τον αντίκτυπο της πράσινης και ψηφιακής αλλαγής. Ως εκ τούτου, ο τουρισμός πρέπει να αντιμετωπίσει μεγάλες ανακατατάξεις, όπως η μετάβαση στην οικονομία χαμηλών εκπομπών διοξειδίου του άνθρακα και η συνεχής προσαρμογή στις νέες τεχνολογίες. Στις μέρες μας, η καινοτομία και η βιωσιμότητα έχουν καταστεί άλλωστε η νέα νόρμα και  μάλιστα δικαιολογημένα.

Έτσι, οι ψηφιακές και πράσινες μεταβάσεις συγκαταλέγονται μεταξύ των προτεραιοτήτων του Εθνικού Σχεδίου Ανάκαμψης για τον τουρισμό και του ΕΣΠΑ 2021-2027.  Οι τομείς επενδύσεων στον ελληνικό τουρισμό είναι οι ψηφιακές δεξιότητες, η υιοθέτηση βιώσιμων προτύπων παραγωγής και κατανάλωσης, καθώς και οι ψηφιακές δυνατότητες και η διαχείριση δεδομένων ενόψει της αντιμετώπισης της ψηφιακής και περιβαλλοντικής μετάβασης που είναι υψίστης σημασίας για τον τουρισμό σύμφωνα τόσο με την Ατζέντα 2030 του ΟΗΕ και την Ευρωπαϊκή Πράσινη Συμφωνία (2019-2024), όσο και τη μεταβατική πορεία του ευρωπαϊκού τουρισμού σύμφωνα με την Ευρωπαϊκή Επιτροπή Ταξιδιών (ETC).

Άλλα έργα είναι επίσης η ανάπτυξη ολοκληρωμένων χρηματοδοτικών εργαλείων και πλαισίου για τη βιώσιμη ανάπτυξη του ορεινού, του αγροτικού, του γαστρονομικού και του ιαματικού τουρισμού, καθώς και των υποδομών των τουριστικών λιμένων, όπως και η αναβάθμιση των υπηρεσιών και των υποδομών για άτομα με ειδικές ανάγκες.

Εν κατακλείδι, στο Υπουργείο Τουρισμού πιστεύουμε ακράδαντα ότι με την υιοθέτηση καινοτόμων πρακτικών για την ανάπτυξη φιλικών προς το περιβάλλον και χωρίς αποκλεισμούς λύσεων, οι τουριστικές επιχειρήσεις μπορούν όχι μόνο να αυξήσουν την ανταγωνιστικότητά τους, αλλά και να συμβάλουν στη μακροπρόθεσμη ανθεκτικότητα του τουριστικού οικοσυστήματος της χώρας και των τοπικών κοινοτήτων.

Η απελευθέρωση καινοτόμων χρηματοδοτήσεων για την προώθηση βιώσιμων επενδύσεων σε ολόκληρο τον τουριστικό τομέα συνεπάγεται την παροχή των κατάλληλων κινήτρων στην αλυσίδα αξίας για την προώθηση της βιωσιμότητας και καταδεικνύει σαφώς ότι οι επενδυτικές αποφάσεις για την προώθηση της βιώσιμης και χωρίς αποκλεισμούς ανάπτυξης δεν είναι μόνο φιλικές προς τις επιχειρήσεις, αλλά και αναγκαίες.

Κυρίες και κύριοι,

Εν μέσω μιας πρωτοφανούς διεθνούς αναταραχής, είναι σημαντικό να επικεντρωθούμε σε όλα τα πράγματα που μας καθιστούν αισιόδοξους για ένα καλύτερο μέλλον.

Τα δεδομένα είναι ξεκάθαρα. Γνωρίζουμε καλά όλοι μας τόσο τις δυσκολίες, όσο και τις δυνατότητες μας. Δεν ωφελεί να αναλωθούμε σε εκτεταμένες  διαγνωστικές προσεγγίσεις. Τώρα πλέον είναι η ώρα της δράσης για να μετατρέψουμε τις κρίσεις σε ευκαιρίες.

Σας ευχαριστώ.