«Η ενσωμάτωση των αρχών και των πρακτικών της βιωσιμότητας σε συνδυασμό με φιλικές προς το περιβάλλον επιλογές που θα καταλήξουν στην προστασία των εύθραυστων οικοσυστημάτων μας, είναι ζήτημα δημιουργίας ανταγωνιστικού πλεονεκτήματος και ανάπτυξης του τουρισμού στη χώρα μας και ως εκ τούτου αποτελεί βασική προτεραιότητά μας», ήταν το μήνυμα που έστειλε η Γενική Γραμματέας Τουριστικής Πολιτικής και Ανάπτυξης, κα. Ολυμπία Αναστασοπούλου μιλώντας στο πάνελ «Οι Σύγχρονες Προκλήσεις της Κλιµατικής Αλλαγής. To Μεγάλο Στοίχηµα της Συντήρησης και Αποκατάστασης των ∆ασών», με τους κ.κ. Γρηγόρη Κωνσταντέλλο, ∆ήµαρχο Βάρης-Βούλας-Βουλιαγµένης, Γιώργο Θωµάκο, ∆ήµαρχο Κηφισιάς, ∆ρ. Φαίη Μακαντάση, ∆ιευθύντρια Ερευνών διαΝΕΟσις, Νίκο Γεωργιάδη, ∆ιδάκτορα ∆ασολογίας, Υπευθύνου ∆ασικών Προγραµµάτων WWF Ελλάς,  Πόπη Κονδιάρη, μέλους της UNAI Hub SDG7, Γιάννη Καλαφατέλη, ∆ημάρχου ∆ιονύσου,  Ανδρέα Ευθυµίου, ∆ήµαρχο Μοσχάτου–Ταύρου, Σπύρο Κίνια, Επικεφαλής Εθελοντικής ∆ασοπροστασίας Νοτίου Υµηττού (Ε∆ΝΥ), στο 2ο FORUM του Συνδέσμου Προστασίας και Ανάπτυξης Υμηττού (Σ.Π.Α.Υ.) με τίτλο “Ο Δεκάλογος Σωτηρίας των Δασών μας – Η Επόμενη Ημέρα’’.

Ειδικότερα, η κα. Ολυμπία Αναστασοπούλου επισήμανε ότι «η κλιματική αλλαγή είναι ένα φαινόμενο παγκόσμιο, εξαιρετικά σημαντικό, πολύ καλά μελετημένο και εν εξελίξει που απασχολεί έντονα την επικαιρότητα και τη Πολιτεία. Λεπτομερή μοντέλα προβλέπουν την εξέλιξή του στις επόμενες δεκαετίες με τρόπο μάλιστα αρκετά σαφή. Ωστόσο, οι επιπτώσεις του δεν είναι μόνο περιβαλλοντικές. Δεν περιορίζονται, δηλαδή, μόνο στην αύξηση της θερμοκρασίας του αέρα, ή στην εμφάνιση ακραίων καιρικών φαινομένων. Οι συνέπειές του αγγίζουν κάθε πτυχή της ανθρώπινης δραστηριότητας: από τις τουριστικές υποδομές και την αγροτική παραγωγή μιας χώρας, μέχρι και τις καρδιακές παθήσεις».

Επιπροσθέτως, η Γενική Γραμματέας Τουριστικής Πολιτικής και Ανάπτυξης υπογράμμισε ότι «ο τουρισμός είναι ευάλωτος στις αλλαγές που έχει επιφέρει η κλιματική κρίση και ταυτόχρονα συγκαταλέγεται ανάμεσα στους παράγοντες που την επιτείνουν, καθώς το σύνολο της ενέργειας που χρησιμοποιείται από τις τουριστικές επιχειρήσεις βασίζεται σε ορυκτά καύσιμα. Οι μεταφορές αποτελούν τον κλάδο που ευθύνεται για το μεγαλύτερο μέρος των εκπομπών του άνθρακα στον τουρισμό, οι αεροπορικές μεταφορές ειδικότερα για το 40% των εκπομπών, οι οδικές για το 32%, ενώ η διαμονή για το 21%. Σε επίπεδο Ευρωπαϊκής Ένωσης, οι αερομεταφορές ευθύνονται για το 13% του συνόλου των εκπομπών που προέρχονται από τη μεταφορά και για τον λόγο αυτόν αποτελούν τον βασικό παράγοντα, που δυσχεραίνει τη μετάβαση του τουρισμού στην πράσινη οικονομία».

Στη συνέχεια, η κ. Ολυμπία Αναστασοπούλου ανάφερε λεπτομερώς την αλυσίδα των άμεσων και έμμεσων επιπτώσεων της κλιματικής αλλαγής στον τουρισμό, και τόνισε πως κάθε περιοχή εκτίθεται σε διαφορετικό βαθμό από αυτήν, υπογραμμίζοντας ωστόσο ότι «μια επιφανειακή ανάγνωση των δεδομένων που μας παρουσιάζουν οι κλιματικοί δείκτες θα μπορούσε να οδηγήσει στο συμπέρασμα ότι η κλιματική αλλαγή μπορεί να έχει και μια θετική επίπτωση στον τουρισμό της Ελλάδας: η τουριστική περίοδος μπορεί να επιμηκυνθεί. Το καλοκαίρι μπορεί να κρατά από τον Μάιο μέχρι τον Σεπτέμβριο -και αυτό είναι κάτι που θα έρθει σχετικά σύντομα».

Τέλος, η  Γενική Γραμματέας Τουριστικής Πολιτικής και Ανάπτυξης τόνισε ότι «σε ευρωπαϊκό επίπεδο προτείνεται (α) οι ίδιοι οι εταίροι του τουρισμού να μετρήσουν τις επιπτώσεις και να επενδύσουν σε ανανεώσιμες πηγές ενέργειας και (β) τεθούν συγκεκριμένοι και υλοποιήσιμοι στόχοι αναφορικά με την από-ανθρακοποίηση όλων των υπο-κλάδων του τουριστικού οικοσυστήματος (αεροπορικές, θαλάσσιες και οδικές μεταφορές, καταλύματα κ.ά.), ενώ «στη χώρα μας η Εθνική Στρατηγική για την Προσαρμογή στην Κλιματική Αλλαγή (ΕΣΠΚΑ) του Υπουργείου Περιβάλλοντος και Ενέργειας περιέχει τους βασικούς στόχους και εργαλεία υλοποίησης με βάση τη διεθνή εμπειρία και τις ευρωπαϊκές κατευθύνσεις προκειμένου να καταστεί δυνατή η ενίσχυση της ανθεκτικότητας της χώρας αναφορικά με τις επιπτώσεις από την κλιματική αλλαγή».